MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Z tohoto pojištění se hradí nezbytné náklady na ošetření pojištěného, kterému byl nucen se podrobit v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Dále si lze sjednat pojištění úrazové, odpovědnosti za škodu, zavazadel a storna zájezdu s cestovní kanceláří.

Jednotlivé druhy cestovního pojištění mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. Pojistná částka je maximální hranicí toho, co pojišťovna při vzniku pojistné události pojištěnému vyplatí. Při uzavírání pojistné smlouvy je potřeba zjistit výši pojistné částky. U některých pojistek je její výše pouze do 500.000 Kč, což je poměrně málo. V některých zemích by to nepokrylo ani náklady spojené s ošetřením komplikovanější zlomeniny a následný převoz domů. Minimální doporučená dávka pro krytí je 750000 Kč, ale to záleží samozřejmě na každém cestovateli.

Cestovní pojištění může zahrnovat následující produkty:

Pojištění léčebných výloh
Je úplně nejdůležitější a při cestě do zahraničí by si jej měl každý sjednat. Zákonné zdravotní pojištění by totiž uhradilo pouze nezbytné náklady spojené s léčbou a ošetřením pouze do výše, kolik by činily v ČR.  Nezbytnými náklady, které komerční pojišťovna uhradí, jsou platby za ošetření, léčbu, hospitalizaci, nutné ošetření u zubaře, léky, neodkladnou operaci, přepravu do nemocnice nebo zpět domů. Případně může být uhrazen také převoz nezletilých dětí zpět do místa bydliště nebo pojištění opatrovníka, tj. blízké osoby, která zůstane v zahraničí u hospitalizovaného pacienta. V případě smrti jsou uhrazeny náklady za převoz ostatků zpět do ČR. Je tedy nutné si předem zjistit, co je a co není pojištěno.

Speciální pojištění

Jde o připojištění, která pojistí rizika nezahrnutá do základního pojištění. Náklady na úhradu pojistných plnění z těchto pojistných událostí jsou mnohem větší než úhrady při běžném cestování, vyšší tedy musí být i zaplacené pojistné.

Jde především o připojištění různých sportovních aktivit s větším rizikem vážného úrazu. Poskytuje pojistnou ochranu při provozování rizikových sportů, amatérských soutěží.

Mezi tyto sporty patří:

lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu

seskoky padákem, lety na rogalu

rafting, sjezd divokých řek, potápění

vysokohorská turistika, horolezectví

jízda na koni

cyklokros a sjíždění náročných terénů na kole

skoky na gumovém laně

bojové sporty


Cestovní úrazové pojištění
Hrazeno je finanční odškodnění pokud dojde k úrazu. Vyplácí se za trvalé následky úrazu, v případě smrti následkem úrazu a jako denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu.

Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci cestovního pojištění
Pokud pojištěná osoba způsobí jiným osobám škody na zdraví a životě, nebo škody na majetku, zaplatí za něj pojišťovna finanční náhrady těchto škod. Pojištění zahrnuje také právní ochranu pojištěného před neoprávněnými nároky poškozených osob na náhradu škody. Pojišťovna může uhradit i náklady spojené se soudním řízením, kterým se zjišťuje výše náhrady za škody. Důležitá je výše pojistné částky, kolik pojišťovna maximálně uhradí a také rozsah výluk, na které se pojištění nevztahuje.

Pojištění zavazadel
Hradí poškození, zničení, krádež zavazadel. Plnění je shora omezeno výší pojistné částky a k jeho výplatě musí být splněno mnoho podmínek. Například přesně stanovený způsob zabezpečení zavazadel, pokud není dodržen, pojistné plnění  pojišťovna neuhradí. Některé předměty mohou být z pojištění vyloučeny úplně (doklady, letenky, peníze, lyže a další).

Pojištění stornovacích poplatků, tj. nákladů souvisejících se zrušením cesty
Slouží k tomu, aby v případě, kdy se pojištěná osoba cesty nakonec nemůže zúčastnit, pojišťovna uhradila část nákladů, které již byly cestovní kanceláři zaplaceny. Zrušení cesty však musí být způsobeno pouze vybranými událostmi: náhlé onemocnění nebo úraz, úmrtí blízké osoby, povolání na vojenské cvičení a jiné. Hrazeny jsou  náklady spojené se zrušením cesty, ale jen do výše sjednaného limitu (např. do 80% zaplacené ceny zájezdu).
 

Asistenční služba
Je nepřetržitá asistenční služba, která by měla 24 hodin denně pomoci pojištěnému v nouzové situaci kdekoliv na světě. Zajišťuje, aby kdokoliv mohl česky požádat o pomoc. Jejím úkolem je zajistit kontakt s nemocnicemi a lékaři, zařídit dopravu do zdravotnického zařízení, nebo repatriaci zpět do ČR, případně poskytnout finanční půjčku, pomoci při získání náhradních odcizených či ztracených cestovních dokladů, může také nabídnout možnost volání z celého světa na účet volaného.

Pojistné
Je stanoveno denní sazbou na osobu a den. Pojistné závisí na :

délce trvání pojištění (délka cesty, pobytu)
místě, kde se cíl cesty nachází – většinou bývá jedna sazba stanovena pro Evropu  a vyšší
  sazba pro ostatní části světa
účelu cesty:  turistické, služební, pro např. sportovní činnosti bývá pojistné zvýšené
slevy mohou být pro hromadné zájezdy cestovních kanceláří, děti mohou jet s rodiči zdarma,
  naopak staré osoby mohou mít stanoveny pojistné vyšší

 

Jaká připojištění si lze sjednat k základnímu pojištění?
Především jde o připojištění, která rozšiřují pojistnou ochranu pro různé rizikové sporty: lyžování, sjíždění řek, potápění, horolezectví, skoky na laně, seskoky padákem a podobně.
Rozšířit lze také rozsah asistenčních služeb, např. sjednat si právní pomoc v zahraničí, možnost úhrady kauce, úhradu soudních výloh.

Na jak dlouho se cestovní pojištění sjednává?
Nejkratší pojištění je na jednodenní cestu, maximální pojistná doba je většinou jeden rok, pak se může pojistná smlouva prodloužit. Délku pojištění si tedy musíme sjednat individuálně na dobu cesty.

Platí se úhrady za ošetření z vlastních prostředků?
Asistenční služba by měla zajistit proplacení výloh za ošetření sama. Může se ale stát, že lékař bude chtít zaplatit v hotovosti, pak bude částka proplacena pojišťovnou po návratu do ČR.

Co zahrnuje asistenční služba (např.)?
zajistí potřebné léky, které nejsou v místně dostupné
převoz do nemocnice
při ambulantním ošetření poskytne platební záruky
při delší hospitalizaci zajistí přivolání opatrovníka z domova
předá naléhavou zprávu rodině či blízkým a zprostředkuje kontakt s rodinou
poskytne přiměřenou finanční zálohu, např. při okradení, uhradí poplatky za vystavení
  náhradního pasu

Text převzat ze serveru fincentrum.idnes.cz

 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014