MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

POMOC V NOUZI

Systém DROZD!

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:

1. Informace o cestovateli
2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
3. Údaje o pobytu v zahraničí
4. Kontaktní osoba v ČR

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.

http://drozd.mzv.cz

POMOC V NOUZI

MZV při pomoci českým občanům v těchto situacích vychází především z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích publikované pod č. 32/1969 Sb. (zejména čl. 5, odst. a) a ve smyslu této úmluvy chrání zájmy českých státních příslušníků v cizině. Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v platném znění, MZV zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. V souladu s vnitřními předpisy MZV zastupitelský úřad ČR v zahraničí poskytne pomoc občanu ČR, který se v době svého přechodného pobytu v cizině ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele a není schopen řešit svoji situaci bez této pomoci, a to na základě žádosti o pomoc ze strany občana nebo jeho osoby blízké. Pravidla pro poskytnutí pomoci v nouzi
 

Pomoc v nouzi se uplatňuje dle konkrétního případu a potřeb dle některých z níže uvedených pravidel:

finanční pomoc spočívá zejména v umožnění doplňkového prodeje valut a ve
  výjimečných případech v poskytnutí půjčky. Rozsah finanční pomoci je omezen
  na krytí nákladů nutných pro zajištění návratu občana do ČR, v nezbytných případech
  na stravování a ubytování občana. Finanční pomoc nesmí být poskytnuta za účelem
  prodloužení pobytu občana v cizině ani na zaplacení nákladů spojených s jeho léčením
  v zahraničí s výjimkou poskytnutí lékařské první pomoci.
ZÚ poskytne občanu radu, jak postupovat při řešení jeho situace a v případě potřeby 
  mu vystaví potvrzení požadovaná místními úřady.
ZÚ poskytne občanu nouzové přístřeší ve svých prostorách na nezbytně nutnou
  dobu, a to na základě důvodů hodných zvláštního zřetele.
ZÚ může ve výjimečných a odůvodněných případech poskytnout občanu
  nenávratnou finanční pomoc na pokrytí nejnutnějších životních potřeb v době
  bezprostředně následující po vzniku situace nouze, kdy ZÚ nemůže občanu poskytnout
  pomoc formou doplňkového prodeje valut nebo mimořádné půjčky.
ZÚ může v situaci, jež má katastrofickou povahu a vyžaduje mimořádná opatření 
  ze strany konzulární služby ČR (např. nehoda velkého rozsahu, přírodní katastrofa
  nebo extrémní politická situace), poskytnout nenávratnou materiální a finanční
nebo extrémní v případě potřeby přepravy občana do ČR v souvislosti s náhlým
  onemocněním nebo úrazem, který si vyžádal hospitalizaci, uvědomí ZÚ neprodleně
  Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, aby mohla být zajištěna včasná
  repatriace občana.

Občanu, který se ocitl v nouzi v době své služební cesty nebo při cestě v rámci organizované turistiky, poskytne ZÚ pomoc pouze tehdy, pokud ji nemůže obdržet z jiných zdrojů. 

MZV plní rovněž preventivní roli tím, že před turistickou sezónou informuje občany ČR o aktuální situaci v cizích státech na svých internetových stránkách a také prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Stejné informace sdělí telefonicky či písemně konzulární odbor každému, kdo o ně před cestou do zahraničí požádá. 

Text převzat ze serveru Ministerstva zahraničních věcí.

 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014